thông tin MỞ LỚP

>>> huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

“ tẩm bổ NGHIỆP VỤ đào tạo AN TOÀN HÓA CHẤT ”

• Căn cứ luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

• Căn cứ nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định cụ thể và đào tạo thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

• Căn cứ nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP
• Căn cứ thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ công thương nghiệp quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng thực đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất.

• Căn cứ quyết định số 10358/QĐ-BCT ngày 14/11/2014 của Bộ công thương nghiệp về việc ban bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

Viện giáo dục xay dựng Việt Nam công ty khóa dạy học nghiệp vụ”đào tạo an toàn hóa chất như sau “như sau:

I. NỘI DUNG đào tạo

1. đào tạo hướng dẫn kỹ thuật an toàn hóa chất đối với lãnh đạo, người quản lý trực tiếp hóa chất (người quản lý) theo thông tư số 36/2014/TT-BCT(Nội dung huấn luyện phù hợp với thuộc tính, chủng loại, chừng độ hiểm nguy của hóa chất tại Trung tâm hoạt động hóa chất và vị trí làm việc của đối tượng được đào tạo. Cụ thể)

>>> kiểm định an toàn

- Những quy định của luật pháp trong hoạt động hóa chất, bao gồm:

+ý thích về Đơn vị vật chất, chuyên môn trong hoạt động hóa chất;

+ Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép; khai báo hóa chất; chia loại, ghi nhãn hóa chất;

+ ghi danh xài hóa chất; Đăng ký và quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới; Phiếu an toàn hóa chất;

+ Lưu trữ thông báo hóa chất nguy hiểm; bổn phận Chuyên tạo ra và bảo mật thông tin;

+ ý thích về lập, duyệt y, xác nhận và thực hiện kế hoạch, biện pháp dự phòng, đối phó sự cố hóa chất; quy định về khoảng cách an toàn.

- Các nhân tố nguy hiểm trong chế tạo, kinh doanh, bảo quản, xài hóa chất của Nơi hoạt động hóa chất (cơ sở).

- biện pháp về quản lý, kỹ thuật bảo đảm an toàn khi làm việc, xúc tiếp với hóa chất độc hại, nguy hiểm. A