Cũng như những ngôn ngữ máy khác , cú pháp và cách khai báo các hàng trong lập trình PHP cũng vậy , tuy nhiên với ngôn ngữ lập trình PHP , hàm được khai báo trong thẻ :Chú ý: khi anh dùng cách 2 thì sẽ cấu hình short_open_tag=On. Với khả năng anh sử dụng sharehosting và muốn vận dụng web của mình tương thích với các hosting thì cần khai báo theo cách 1. Để PHP Engine có xác xuất thông dịch được file chứa mã nguồn PHP sẽ được lưu dưới dạng .php thay vì .html

Hằng trong suốt ngôn ngữ lập trình PHP là một giá trị được khai cảnh báo lúc dùng , nó được bắt đầu bằng dấu _ nó có xác xuất là chuỗi. Để ý , hằng trong PHP không được bắt đầu bằng số , như thế là sai. Hằng trong suốt PHP căn bản được định nghĩa bằng hàm define( ). Nó không thay đổi và không được được định nghĩa lại.

Ví dụ:Trong PHP biến không sẽ đinh nghĩa như hằng và biến có xác xuất thay đổi còn hằng thì không. Cách đặt tên của biến cũng giống như cách đặt tên của hằng. Biến phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tất thảy biến trong PHP đều bắt đầu bằng dấu "$". PHP tự động hiểu các kiểu biến nên người sử dụng không sẽ khai báo kiểu biến.

ví dụ :Học PHP căn bản

Có 4 cách căn bản để truyền biến giữa các trang : truyền biến trong URL , qua session , cookie hoặc với một HTML form.

Bài học đến đây là chấm dứt , hãy gõ những đoạn code nếu và thực hiện chúng.