Kế toán trưởng giữ một vai trò quan yếu trong doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn. Để làm kế toán trưởng đòi hỏi phải đáp ứng một số tiêu chuẩn và điều kiện nhất quyết.

Xem học kế toán để có thêm nhiều thông tin

Theo quy định của Luật Kế toán, để làm kế toán trưởng phải đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện như sau :

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

+ Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

♦ Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ;

♦ Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;

♦ thời gian công tác thực tại về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tiễn về kế toán chí ít là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.

+ Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi bổ kế toán trưởng.

+ Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của học kế toán trưởng thích hợp với từng loại đơn vị kế toán.

nghĩa vụ và quyền của kế toán trưởng

+ Kế toán trưởng có trách nhiệm:

♦ thực hành các quy định của luật pháp về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

♦ Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

♦ Lập vắng tài chính.

+ Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

+ Kế toán trưởng của cơ quan quốc gia, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không dùng kinh phí ngân sách quốc gia và doanh nghiệp nhà nước, ngoài các quyền đã quy định tại khoản 2 Điều này còn có quyền:

♠ Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

♠ Yêu cầu các bộ phận hệ trọng trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên hệ đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

♠ Bảo lưu quan điểm chuyên môn bằng văn bản khi có quan điểm khác với ý kiến của người ra quyết định;

♠ vắng bằng văn bản cho người đại diện theo luật pháp của đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm luật pháp về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì mỏng lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan quốc gia có thẩm quyền và không phải chịu nghĩa vụ về hậu quả của việc thi hành hình định đó.

(Ảnh minh họa)

Thông tư 199/2011/Tt-BTC ngày 30/12/2011 (hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2012 ) chỉ dẫn việc Thực hiện tổ chức bổ dưỡng và cấp chứng chỉ bổ dưỡng kế toán trưởng.

Tiêu chuẩn học viên tham gia khóa học bồi dưỡng hoc ke toan thuc hanh thuc te tại Việt Nam

— Người Việt Nam tham gia khoá học bồi bổ kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

♣ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, thanh liêm, có tinh thần chấp hành luật pháp;

♣ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời kì công tác thực tại về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

– Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

– Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

♣ Có Đơn xin học, trong đó có công nhận thời gian công tác thực tại về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác, kèm theo bản sao có chứng nhận Bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

— Người nước ngoài có Chứng chỉ chuyên gia kế toán, Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học của các tổ chức nước ngoài (Được Bộ Tài chính Việt Nam nhấn) được tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng do đơn vị đủ điều kiện tổ chức khoá học bổ dưỡng kế toán trưởng cho người nước ngoài.

Nguồn tham khảo: ( Luật Kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội và Thông tư số 199/2011/Tt-BTC của Bộ Tài Chính)